Dienstenwet

Identificatiegegevens

Mens advocaten oefent zijn activiteiten uit via een éénmanszaak en vennootschap.

De éénmanszaak Francis Mens is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het register van rechtspersonen (RPR) te Brussel onder het nummer 0816.835.713, de vennootschap BV Selina Viola onder het nummer 0780.908.396.

Het kantoor is gevestigd te Kolmen 21, 3980 Tessenderlo. (013/69.70.70) info@mensadvocaten.bewww.mensadvocaten.be

Advocaten

Alle advocaten zijn, als advocaat ingeschreven aan de Balie te Limburg, onderworpen aan de Reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de Balie te Hasselt die geraadpleegd kunnen worden op www.balielimburg.be.

Identificatieplicht

De Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme houdt sedert februari 2004 een identificatieplicht in evenals een meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. Advocaten zijn sindsdien onder meer wettelijk verplicht hun cliënten te identificeren en het bewijs van deze identificatie te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover cliënten natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers ervan.

Contractuele relatie

Mens advocaten (éénmanszaak Francis Mens & BV Selina Viola) zijn de exclusieve contractspartijen voor alle diensten geleverd door de advocaten.

Erelonen en kosten

Mens advocaten maakt duidelijke ereloonafspraken met haar cliënteel op de eerste afspraak.

Bij aanvang van de samenwerking maken wij een ereloonovereenkomst.

Mens advocaten is gerechtigd voorschotten onder de vorm van provisies te vragen. Diensten worden periodiek gefactureerd.

Facturen zijn betaalbaar binnen 15 dagen, bij wanbetaling kan het kantoor de dienstverlening opschorten tot volledige betaling.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Mens advocaten is verzekerd voor de beroepsaansprakelijkheid van haar advocaten bij Vanbreda Risk & Benefits, met zetel te 2140 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 297 op grond van een door de Orde van Vlaamse Balies afgesloten groepspolis bij Amlin Europe. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de door hen onderschreven professionele verzekeringspolissen en binnen de grenzen van de dekking.

Geschillen

In geval van geschillen is het Belgisch recht van toepassing. Partijen zullen ernaar streven hun eventuele geschillen in der minne te regelen. Behoudens met de cliënt overeengekomen afwijking zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.